Uwaga! Nowe zasady dotyczace cookies/ciasteczek. U?ywamy informacji zapisanych za pomoc? cookies w celach statystycznych,
reklamowych oraz aby strona lepiej spe?nia?a Twoje oczekiwania. Kolejne korzystanie z serwisu oznacza zgod? na zapisywanie cookies.
Mo?na zablokowa? tworzenie cookies, zmieniaj?c ustawienia przegl?darki, jednak dzia?anie strony mo?e zosta? ograniczona, a niektre cz??ci mog? przesta? dzia?a?.
Nasza polityka prywatno?ci.


Polityka prywatno?ci

1. Informacje oglne


2.Informacje w formularzach

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u?ytkownika.
 • Serwis mo?e zapisa? ponadto informacje o parametrach po??czenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Dane w formularzu nie s? udost?pniane podmiotom trzecim inaczej, ni? za zgod? u?ytkownika.
 • Dane podane w formularzu mog? stanowi? zbir potencjalnych klientw, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane podane w formularzu s? przetwarzane w celu wynikaj?cym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obs?ugi zg?oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 • Dane podane w formularzach mog? by? przekazane podmiotom technicznie realizuj?cym niektre us?ugi w szczeglno?ci dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotw b?d?cych operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sie? Komputerowa j.b.r NASK), serwisw obs?uguj?cych p?atno?ci lub te? innych podmiotw, z ktrymi Operator Serwisu w tym zakresie wsp?pracuje.
3. Informacja o plikach cookies
 • Serwis korzysta z plikw cookies.
 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowi? dane informatyczne, w szczeglno?ci pliki tekstowe, ktre przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z ktrej pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane s? w celu tworzenia statystyk, ktre pomagaj? zrozumie?, w jaki sposb U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci.
 • Oprogramowanie do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) zazwyczaj domy?lnie dopuszcza przechowywanie plikw cookies w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? zmiany ustawie? w tym zakresie. Przegl?darka internetowa umo?liwia usuni?cie plikw cookies. Mo?liwe jest tak?e automatyczne blokowanie plikw Cookiem. Szczeg?owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl?darki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plikw cookies mog? wp?yn?? na niektre funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno?ci, aby pozna? zasady korzystania z plikw cookies w statystykach: Polityka ochrony prywatno?ci Google Analytics.
4.Logi serwera
 • Informacje o niektrych zachowaniach u?ytkownikw podlegaj? logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s? wykorzystywane wy??cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obs?ugi ?wiadczonych us?ug hostingowych.
 • Przegl?dane zasoby identyfikowane s? poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog? podlega?:informacje o adresie IP, informacje o przegl?darce u?ytkownika, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u?ytkownika (referer link) w przypadku gdy przej?cie do Serwisu nast?pi?o przez odno?nik ,informacje o b??dach, jakie nast?pi?y przy realizacji transakcji HTTP, nazw? stacji klienta identyfikacja realizowana przez protok? HTTP, czas wys?ania odpowiedzi, czas nadej?cia zapytania
 • Dane powy?sze nie s? kojarzone z konkretnymi osobami przegl?daj?cymi strony.
 • Dane powy?sze s? wykorzystywane jedynie dla celw administrowania serwerem.
4. Udost?pnienie danych
 • Dane podlegaj? udost?pnieniu podmiotom zewn?trznym wy??cznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Dane umo?liwiaj?ce identyfikacj? osoby fizycznej s? udost?pniane wy??czenie za zgod? tej osoby.
 • Operator mo?e mie? obowi?zek udzielania informacji zebranych przez Serwis upowa?nionym organom na podstawie zgodnych z prawem ??da? w zakresie wynikaj?cym z ??dania